FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७७ / ०७८ मा संचालन हुने गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरु

मिक्लाजुङ गाउँपालिका कृषि शाखाको आ.व. २०७५ -०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आ.व.२०७५-०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षा शाखाको आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

मिक्लाजुङ गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

Pages