FAQs Complain Problems

७९/८०

करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७८/०७९ को अन्तिम लेखा परिक्षण गर्ने सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages